skip to Main Content

Risico-inventarisatie en -evaluatie | RI&E

De Arbowet verplicht alle ondernemers met personeel tot een risico-inventarisatie en -evaluatie, ook wel RI&E genoemd. Dit om een zo veilig mogelijke werkomgeving te creëren, dé pijler van uw arbobeleid. Voor een goede RI&E zijn kennis van arbeidsomstandigheden, een juiste beoordeling en een goede methode belangrijk.

Brede en verdiepende RI&E’s

VTA Nederland helpt u graag met het beheersen van risicomanagement op het gebied van veilig werken. En dat begint met een brede, algemene risico-inventarisatie en -evaluatie waarbij we:

  • alle veiligheidsrisico’s binnen uw bedrijf in kaart brengen, evenals de exacte locatie waar het risico is aangetroffen (onderdeel, machine, afdeling, ruimte);
  • de mate van risico beoordelen met het Kinney & Wiruth-model (ook aangeduid als het Fine & Kinney-model). Hierbij kijken we naar de omvang en ernst van het effect, de mate van blootstelling en de waarschijnlijkheid van het optreden ervan;
  • een oplossingsgericht plan van aanpak bieden.

Mochten bepaalde deelgebieden nader onderzoek vereisen, bijvoorbeeld geluidsniveau of werken op hoogte, dan voeren wij verdiepende RI&E’s uit voor een optimaal resultaat.

Rapportage RI&E

De verwerking van de RI&E-gegevens geschiedt in ERAS®, een door ons ontworpen programma, gebaseerd op Excel. U ontvangt van ons zowel een digitaal (PDF) als geprint rapport, waarin u per risico alle gegevens overzichtelijk op één regel vindt. Uiteraard lichten wij deze rapportage graag mondeling toe. Desgewenst adviseren wij u over eventuele vervolgacties, zoals een verdiepende RI&E of ondersteuning in de organisatie van Arbozorg.