skip to Main Content

Download:

https://vta-nederland.com/wp-content/uploads/2019/08/Alg.-voorwaarden-PBD-Opleidingen-augustus-2019.pdf

 

ALGEMENE VOORWAARDEN OPLEIDINGEN PROJECTBUREAU OPLEIDING EN ADVIES BV

 

 1. AANMELDING
  • De aanmelding voor de opleiding dient schriftelijk te geschieden door middel van een aanvraagformulier of

ondertekening offerte.

 • Projectbureau Opleiding en Advies is niet verplicht te onderzoeken of het aanvraagformulier of offerte werd

ondertekend door een daartoe bevoegd persoon.

 • De opdrachtgever geeft aan Projectbureau Opleiding en Advies de opdracht door middel van het opsturen van

het door de opdrachtgever ondertekende aanvraagformulier of ondertekende offerte.

 • Projectbureau Opleiding en Advies kan de aanmelding van een deelnemer voor de opleiding afwijzen zonder

opgave van redenen.

 • Nadat Projectbureau Opleiding en Advies de aanmelding heeft geaccepteerd, maakt zij een afspraak voor het

geven van de cursus en stuurt zij een opdrachtbevestiging (indien dit al niet is geregeld in de offerte).

 • De acceptatie van de ondertekende offerte of de ondertekende aanmelding en het versturen van de opdrachtbevestiging

heeft tot gevolg, dat tussen de opdrachtgever en Projectbureau Opleiding en Advies een overeenkomst ontstaat

waarvan deze voorwaarden deel uitmaken.

 • Indien bij aanvang van de opleiding het inschrijfgeld door Projectbureau Opleiding en Advies niet is ontvangen,

is Projectbureau Opleiding en Advies gerechtigd de cursist van deelname uit te sluiten.

 

 1. OPLEIDNG
  • Projectbureau Opleiding en Advies geeft de opleiding aan de deelnemer op de wijze zoals omschreven in de offerte.
  • Projectbureau Opleiding en Advies draagt zorg voor deugdelijk lesmateriaal.
  • Projectbureau Opleiding en Advies draagt zorg voor de kwaliteit van de docenten/instructeurs: deze kunnen in dienst

van Projectbureau Opleiding en Advies zijn of worden ingeleend.

 

 1. ADMINISTRATIEVE REGELS
  • Annulering van de overeenkomst is alleen mogelijk onder de volgende voorwaarden:

-annulering dient altijd schriftelijk te geschieden,

-bij annulering tot 14 dagen vóór aanvang van de opleiding, wordt 50% van het inschrijfgeld aan de opdrachtgever

gerestitueerd.

-bij annulering binnen 7 dagen vóór aanvang van de opleiding, is het volledige cursusgeld verschuldigd

-bij verhindering van deelname, om welke reden dan ook, heeft de opdrachtgever het recht om een plaatsvervanger

aan te melden.

 • Indien bij de annulering van de overeenkomst niet is voldaan aan de voorwaarden, gesteld in artikel 3.1, is de

opdrachtgever het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

 • Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid van de instructeur/docent van Projectbureau Opleiding en Advies, zal van

Projectbureau Opleiding en Advies er alles aan doen om een geschikte vervanger te regelen. Lukt dit niet, dan zal

Projectbureau Opleiding en Advies  in overleg met de opdrachtgever een nieuwe datum afspreken. De overeenkomst

tussen Projectbureau Opleiding en Advies en de opdrachtgever blijft gewoon bestaan.

 • Projectbureau Opleiding en Advies behoudt zich het recht voor een opleidingsdatum te wijzigen. Projectbureau

Opleiding en Advies zal hierover de opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren.

 • Voor eventuele schade, voortvloeiend uit het veranderen van een opleidingsdatum, is Projectbureau Opleiding en Advies

niet verantwoordelijk.

 

 1. BETALING
  • De cursuskosten dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan en dienen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór aanvang van de

opleiding in het bezit van Projectbureau Opleiding en Advies te zijn. Bij niet tijdige betaling van de cursuskosten is Projectbureau gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 • De door Projectbureau Opleiding en Advies verzonden facturen dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Bij verzuim van tijdige betaling van het factuurbedrag of een deel ervan, is Projectbureau Opleiding en Advies gerechtigd per maand 1% rente over het factuurbedrag in rekening te brengen. Indien tot incasso wordt overgegaan, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom met een minimum van €. 150,–.
 • Indien er meer deelnemers zijn, dan door de opdrachtgever is aangegeven op het aanvraagformulier of offerte, zullen de

meerkosten achteraf in rekening worden gebracht.

 

 1. ALGEMEEN

5.1  De deelnemer aan de opleiding mag het lesmateriaal uitsluitend zelf gebruiken. Het auteursrecht van het lesmateriaal berust bij

        Projectbureau Opleiding en Advies.

 • Indien de deelnemer niet, of in beperkte mate, gebruik maakt van het recht tot bijwoning van de mondelinge lessen die deel uitmaken

van de opleiding waarvoor hij/zij staat ingeschreven, vindt geen restitutie van een gedeelte van de cursuskosten plaats.