skip to Main Content

Download:

https://vta-nederland.com/wp-content/uploads/2019/08/Privacystatement-augustus-2019.pdf

 

Privacy statement     VTA Nederland B.V.                              

 

VTA Nederland BV gevestigd te 6921 RZ 33 te Duiven is verantwoordelijk voor de verwerking van (persoons)gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op VTA Nederland BV en haar dochter bedrijven  Projectbureau Opleiding & Advies BV en EurAtex BV.

Onze website www.vta-nederland.com is eigendom van VTA Nederland BV en wordt geëxploiteerd door Dacon Automatisering te Elst (G).

Uw privacy en die van uw medewerkers is belangrijk voor ons en vanuit die grond is dit privacy statement opgesteld. Hierin wordt uitgelegd hoe wij persoonlijke gegevens verzamelen, hoe we deze gebruiken en wat uw rechten zijn.

Mocht u vragen, zorgen of klachten hebben over ons privacy beleid of over de manier waarop wij met uw gegevens om gaan. Mocht u een verzoek willen indienen om uw rechten te kunnen uitoefenen zoals uiteengezet in artikel 4 kunt u contact met ons opnemen:

 • Per post naar Impact 33 6921 RZ te Duiven t.a.v. de directie
 • Per email naar nsterk@vta-nl.nl

Artikel 1a De (persoons)gegevens van cursisten die wij verwerken

 • a.w. gegevens (naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • Emailadres – ten behoeve van communicatie en uitnodigingen
 • BSN nummer (alleen van toepassing indien CBR en/of registratie t.b.v. O&O fondsen)

Artikel 1b Gegevens van de opdrachtgever

 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Contactpersoon
 • Emailadressen t.b.v. boekhouding en communicatie ivm planning
 • Website
 • Gegevens t.b.v. O&O fondsen zoals:
  • KVK nummer
  • BTW nummer
  • Bankrekeningnummer
  • Registratienummer O&O fonds
  • Naam directeur

 

Artikel 2 Met welk doel worden de gegevens verwerkt

 VTA Nederland verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • U bent een bestaand of voormalige klant. In een dergelijk geval gebruiken wij uw gegevens om met u te communiceren over onze dienstverlening als ook om de juiste aanmeldingen te kunnen doen bij CBR/CVV en diverse O&O fondsen teneinde uitvoering van de cursus, registratie van eventuele nascholing alsmede teruggaaf van opleidingskosten via een O&O fonds te kunnen waarborgen.
 • Wij gebruiken de gegevens van de cursisten om aanmeldingen te kunnen doen bij CBR of aanverwante organisatie tbv examens
 • Wij gebruiken de gegevens van de cursisten om aanmeldingen te kunnen doen bij O&O fondsen teneinde opdrachtgever in staat te stellen opleidingskosten teruggestort te krijgen
 • Wij gebruiken de gegevens van cursisten om uitnodigingen te kunnen versturen maar tevens om herinneringen te kunnen versturen wanneer bepaalde certificaten dreigen te vervallen;
 • Daarnaast worden de gegevens van de cursisten gebruikt om de juiste opleidingscertifcaten dan wel bewijs van deelname te kunnen verstrekken aan de cursist
 • Gegevens van opdrachtgevers worden gebruikt teneinde rapportages ten behoeve van Inspectie SZW dan wel verzekeringsmaatschappijen te kunnen maken.
 • Wij gebruiken de contactgegevens tevens om te informeren over onze dienstverlening of wijzigingen in de wetgeving ten behoeve Arbo gerelateerde dan transport gerelateerde zaken middels bijvoorbeeld Nieuwsbrieven of algemene mailings. Indien u deze niet wilt ontvangen kunt u dit aangeven.

 

Artikel 3 Hoe lang worden de gegevens bewaard

VTA Nederland BV bewaart de (persoons)gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen re realiseren waarvoor uw gegevens verzameld worden. Aangezien het voor ons niet mogelijk is deze termijn te specificeren gezien de diverse belangen die gelden bij de betrokken instanties, wordt de bewaarperiode als volgt vastgesteld:

 • Persoonlijke gegevens die door ons worden gebruikt voor onze dienstverlening aan u worden beveiligd opgeslagen, bewaard en gebruikt voor zolang als nodig is om de services te verlenen en om te kunnen weerleggen tegenover de derden-instanties die gebruik maken van deze gegevens ten behoeve van registratie en examinering;
 • Persoonlijke gegevens die gebruikt worden voor mailingdoeleinden blijven bewaard voor zolang wij denken dat u voordeel heeft van onze berichtgeving;
 • Persoonlijke gegevens aan ons verstrekt via inschrijfformulier dan wel O&O contactformulier worden opgeslagen, bewaard en gebruikt voor zolang als nodig is uw aanvraag te behandelen, uit te voeren en na te volgen.

Voor bovenstaande geldt dat dit plaatsvindt mits de opdrachtgever anders vermeld. Ondanks dat bewaren wij de benodigde gegevens voor afhandeling van certificering, examinering en O&O fondsen voor de periode dit door derden instanties wordt verlangd.

 

 

Artikel 4 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 U heeft het recht om uw (persoons)gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door VTA Nederland BV en de aan haar gelieerde bedrijven en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat houdt in dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoons-/bedrijfsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage , correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw gegevens  of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw gegevens sturen naar nsterk@vta-nl.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. In deze kopie kunt u uw pasfoto, de MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN zwart maken of afdekken. Dit uiteraard ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na ontvangst, op uw verzoek.

VTA Nederland BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Artikel 5 Delen van (persoons)gegevens met derden

 VTA Nederland BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend en indien nodig voor de uitvoering van de opdracht of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. VTA Nederland BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Artikel 6 Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken.

VTA Nederland BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

VTA Nederland BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd tot het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situaties/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Artikel 7 Hoe wij (persoons)gegevens beveiligen

 

VTA Nederland BV neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Maatregelen die getroffen zijn om dit te realiseren:

 • Gegevens onderbrengen in de Cloud via SharePoint
 • Privacy- en geheimhoudingsverklaring medewerkers
 • Autoratisatiebeleid medewerkers inclusief wachtwoordbeleid
 • Instructie werknemers inzake behandeling gegevens, waaronder o.a. clean-deskpolicy en beveiligde en gesloten opslag van gegevens.
 • Beveiliging van gegevens worden tevens ondergebracht binnen de certificeringen die bestaan met CBR en STL t.b.v. SOOB

Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of in het geval er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op door te bellen met 026-3705068 of door een mail te sturen naar nsterk@vta-nl.nl