skip to Main Content

Ongevallenonderzoek | Incidentenonderzoek

(Functie)risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E’s) en Taakrisicoanalyses (TRA’s) zijn preventieve hulpmiddelen om ongevallen te voorkomen. Maar welke tools staan u ter beschikking om de feiten ná een ongeval te achterhalen? Hoe kon de brand of explosie ontstaan? Of waarom is er toch een gevaarlijke situatie met machines of binnen de ATEX-zone ontstaan? Ongevallenonderzoek is bedoeld om de feiten met betrekking tot het incident te verzamelen en te analyseren. Vooral bij complexere incidenten bestaat al snel behoefte aan het rangschikken van de feiten uit de onderzoeksresultaten. Bovendien stellen de normen Veiligheid, gezondheid & milieu Checklist Aannemers (VCA) en Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) 18001 ongevalsonderzoek verplicht, en moet men ernstige ongevallen melden aan de Inspectie SZW, toezichthouder op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ongeval en aansprakelijkheid

Vanwege aansprakelijkheid is het van groot belang dat ongevalsonderzoek deskundig en zorgvuldig wordt uitgevoerd: mogelijk kan men zo de (basis)oorzaken van het incident vastleggen. Daarnaast is elk incident een leermoment, ook bij geringe schade of beperkt letsel. De eerste reactie bij een ongeval is vaak dat een menselijke fout de oorzaak is, en daarmee is de kous dan af. Onze ervaring is dat er te weinig gekeken wordt naar de achterliggende oorzaken waardoor het ongeval kon plaatsvinden.

Wij krijgen directe en achterliggende oorzaken boven tafel

Wilt u deze wél boven tafel krijgen om herhaling te voorkomen, dan kan VTA Nederland ongevalsonderzoek voor u uitvoeren. Met onze onderzoeksmethoden, zoals Tripod, Swiss Cheese Model (SCM) en BowTie, kunnen wij de gevolgen en directe oorzaken relateren aan de achterliggende oorzaken, de basisrisicofactoren. Op basis van de verkregen onderzoeksresultaten stellen wij een plan van aanpak op met (praktische) maatregelen ter verbetering.