skip to Main Content

Update ontwikkelingen Code95, Richtlijn vakbekwaamheid en ADR opleidingen

Geachte relatie,

Allereerst hopen we van harte dat u en uw medewerkers gezond zijn en wensen u ook vooral gezondheid toe in deze wonderlijke tijden. Het is alweer even geleden en dus ondertussen weer hoog tijd voor een update op het gebied van de ontwikkelingen op het gebied van Code95.

CBR/CCV

De situatie bij het CBR/CCV is in ieder geval tot 20 mei aanstaande als volgt:
– Nascholing wordt niet geregistreerd, waardoor geen nascholingstrainingen mogelijk zijn;
– praktijk- en theorie-examens worden niet afgenomen, waardoor geen ADR en Rij-optimalisatie gevolgd kan worden;
– en wat er gebeurd na 20 mei is nog onduidelijk.
In verband met die onduidelijkheid voor ons als opleider en ook voor u als ondernemer hebben wij in samenspraak met een aantal collega-opleiders in het land een brief naar het CBR en naar de Minister gestuurd met een voorstel voor onze aanpak om tijdens de Corona situatie binnen de RIVM richtlijnen trainingen te kunnen verzorgen. Vooralsnog hebben we hier geen reactie op mogen ontvangen en tasten wij nog voorlopig, met u, in het duister. Zodra hier meer duidelijk over is informeren we u uiteraard.

De informatie met betrekking tot Code95 en geldigheid van rijbewijzen die wordt gedeeld door de verschillende instanties is niet altijd even helder daarom proberen we hieronder eea voor u op een rijtje te zetten:

Geldigheid code 95

Vanwege de Corona uitbraak kunnen sommige beroepschauffeurs nu geen nascholing volgen doordat het CBR op dit moment geen nascholingsregistratie doet. Hierdoor kan het voorkomen dat hun vakbekwaamheid (Code95) verloopt buiten de schuld van de chauffeur om.
Hoe hier mee om te gaan? De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) zegt hier het volgende over:

Chauffeurs die problemen hebben met het volbrengen van de verplichte 35 uur nascholing als gevolg van maatregelen tegen het coronavirus, kunnen deze bij de eerstvolgende mogelijkheid afronden. Tot die tijd mogen deze chauffeurs doorrijden met de verlopen code 95 op hun rijbewijs. Indien de code 95 en het rijbewijs gelijktijdig vervallen, kan de chauffeur een nieuw rijbewijs zonder code 95 aanvragen. De Inspectie voor Leefomgeving en Transport handhaaft in deze gevallen niet op de geldigheid of afwezigheid van code 95, zolang de Corona-crisis voortduurt.
Let op: De bovenstaande aanpak geldt voor handhaving door de Inspectie voor Leefomgeving en Transport in Nederland tijdens de coronamaatregelen. De Inspectie voor Leefomgeving en Transport stemt af met andere landen binnen de Europese Unie.

Geldigheid ADR certificaten

ADR Certificaten die tussen 01 maart en 01 november 2020 verlopen blijven geldig tot 30 november 2020. Vanwege alle maatregelen m.b.t. het Coronavirus zijn alle opleidingen geannuleerd en is het CBR gesloten waardoor geen examens worden afgenomen en Code 95 niet kan worden geregistreerd.
Nederland heeft, samen met een groot aantal andere landen, de multilaterale overeenkomst M324 ondertekent en tevens gepubliceerd in de Staatscourant. Deze overeenkomst regelt de hierboven omschreven geldigheidsverlenging. Lees hier de tekst in de Staatscourant m.b.t. de Multilaterale overeenkomst ADR M324.
Certificaathouders waarvan het certificaat in deze periode gaat verlopen moeten dus uiterlijk 01 december een herexamen met goed gevolg hebben gemaakt.

Geldigheid rijbewijs

Wanneer de bestuurder al wel voldoende nascholingsuren heeft maar deze niet tijdig heeft kunnen bijschrijven is volgende regeling van kracht:
Tot 1 juni 2020 mogen chauffeurs doorrijden met de verlopen code 95 op hun rijbewijs. Dit geldt voor chauffeurs wiens code 95 verliep tussen 16 maart en 1 juni 2020. Dit geldt alleen voor chauffeurs die in het bezit zijn van een bewijs van vakbekwaamheid. Deze coulance is afgestemd met het Verbond van Verzekeraars. Is uw verzekeringsmaatschappij geen lid van het Verbond van Verzekeraars, doe dan navraag bij uw verzekeraar.

Nascholingscursussen die verlopen
Verloopt uw code 95 tussen 16 maart 2020 en 1 juni 2020? En heeft u tussen 16 maart 2015 en 1 juni 2015 een nascholingscursus gevolgd? Dan kan het zijn dat de geldigheid van deze nascholingscursus is of gaat verlopen. Dit komt doordat een nascholingscursus vijf jaar geldig is. Valt u in deze groep, dan verlengen wij de geldigheid van deze cursussen tot 1 december 2020. Dit betekent dat uw cursus blijft meetellen voor de verplichte nascholing.
Vervallen vrijstelling chauffeurs geboren voor 1 juli 1955
Inmiddels is duidelijk dat de geplande wetswijziging om codes 95 ongeldig te verklaren niet op 1 april 2020 inwerking treedt. De specifieke doelgroep wordt hierover op korte termijn vanuit het ministerie van IenW geïnformeerd. Wanneer gaat de wetswijziging wel in? Dat is nog niet bekend. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/vraag-en-antwoord/rijbewijs-met-automatisch-toegekende-vakbekwaamheid-code-95-vervangen-of-vernieuwen

Wijziging Richtlijn vakbekwaamheid bestuurders verschoven naar 1-10-2020 (Code95)

Op 23 mei 2020 treedt een nieuwe Europese richtlijn inwerking. Deze richtlijn wijzigt de bestaande richtlijn vakbekwaamheid bestuurders op een aantal punten (lees hier de nieuwe richtlijn: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32018L0645). De wijzigingen zullen op z’n vroegst per 1 oktober 2020 in Nederland ingaan. Het gaat onder andere om:

– Het terugdringen van het aantal ADR uren:
In de nieuwe richtlijn is opgenomen dat ADR voor maximaal 14 uur kan meetellen, ongeacht of het om een initiële of een verlengingscursus gaat. Zijn er vóór 1 oktober 2020 meer ADR-uren gevolgd? Dan blijven deze gewoon geldig.

– Het maximeren van het aantal uren e-learning:
Per 35 uur nascholing mag straks nog 12 uur e-learning gevolgd worden. Het CBR is onlangs gevraagd om samen met de sector hier een invulling aan te geven. Er is in dit kader een werkgroep opgericht, met daarin o.a. een delegatie vanuit de Klankbordgroep nascholing. Als de werkgroep haar taak heeft afgerond informeren wij jullie hier graag over.

– Variatie binnen de nascholingscyclus:
De hierboven genoemde werkgroep zoekt ook een oplossing om méér variatie binnen de nascholingscyclus te verplichten, om te voorkomen dat er viermaal dezelfde cursus gevolgd kan worden.

Voor alle bovenstaande punten geldt dat er géén nascholingsuren worden geschrapt als op 1 oktober 2020 de wijzigingen ingaan. Heeft een cursist voor 1 oktober 2020 méér dan 12 uur e-learning gevolgd? Dan blijven deze uren gewoon meetellen tot de eerstvolgende verlenging. Het is dan echter niet mogelijk om na 1 oktober 2020 nog meer e-learninguren te volgen, omdat het maximum van 12 uur per 35 uur nascholing al is bereikt,

Ontwikkelingen op het gebied van onze ADR en Code95 – trainingen

In het kader van de bovenstaande wijzigingen in de Richtlijn Vakbekwaamheid en met het oog op de toekomstige periode hebben we de rustpauze waar we op dit moment inzitten maar aangepakt om zodra de deuren weer open mogen klaar te zijn voor de toekomst. Dit houdt o.a. in:

– Klaar en voldoende ingericht voor een 1,5 meter beleid
– Op dit moment wordt hard gewerkt om samen met onze trainers en vaste partners een agenda samen te stellen waarmee we u de komende periode een gevarieerd aanbod van cursussen kunnen bieden
– Op het gebied van de Rij-optimalisatie kunnen we u een E-learning bieden, waarmee we het tevens mogelijk maken om ook tijdens de praktijktrainingen in het voertuig een 1,5 meter afstand te creëren.
– Aangezien ADR na 1 oktober 2020 nog maar voor totaal 14 uur nascholing meetelt hebben wij een trainingspakket ontwikkeld voor de chauffeur die regelmatig dan wel onregelmatig met ADR onderweg is. Dit Gevaarlijke Stoffen pakket ziet er als volgt uit:
o ADR Basis (evt aangevuld met Tank, Klasse 1 of 7) – max 14 uur
o ADR Vrijstellingen (Nascholingstraining U49-1) – 7 uur
o EHBO voor Chauffeurs met specialisatie Gevaarlijke stoffen (Nascholingstraining U21-1) – 7 uur
o Rij-optimalisatie Schadepreventie (evt ook mogelijk praktijkrit met gevulde tankwagen) – 7 uur

Zodra wij als opleider weer mogen gaan doen wat we graag doen, nl. chauffeurs opleiden, informeren wij u hierover direct. Mocht u in de tussentijd alvast meer informatie wensen omtrent bepaalde ontwikkelingen of trainingen dan helpen we u uiteraard graag verder!
Wij hopen dat we u met bovenstaande informatie weer hebben bijgepraat inzake de ontwikkelingen op het gebied van rijbewijzen, Code95 en nascholing.

Blijf gezond en we verwelkomen u en uw chauffeurs graag zodra er weer groen licht is vanuit de overheid!

Met vriendelijke groet,

Nico Sterk

VTA Nederland B.V.