skip to Main Content

Meldplicht incidenten gevaarlijke stoffen

16-11-2020 Bedrijven moeten incidenten bij het vervoer van gevaarlijke stoffen melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Ondernemingen blijken niet altijd goed op de hoogte van de regels hiervoor. Daarom heeft evofenedex de inspectiedienst gevraagd deze verplichting nader uit te leggen.

De afgelopen jaren zijn er diverse juridische uitspraken geweest waar de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) in het geding was. Veelal ging het dan om artikel 47 lid 1: “Degene die een handeling als bedoeld in artikel 2, eerste lid, verricht, is verplicht Onze Minister daarvan onverwijld in kennis te stellen indien zich daarbij ongevallen voordoen of voorvallen, waardoor gevaar voor de openbare veiligheid is of kan ontstaan.” Met andere woorden: de meldingsplicht bij incidenten met gevaarlijke stoffen. Dit artikel uit de Wvgs bepaalt dus dat het betrokken bedrijf elk incident in het vervoer van gevaarlijke stoffen zo snel mogelijk moet melden aan de overheid.

Wanneer en wie?

Er zijn onlangs verschillende rechtszaken geweest die hierover gingen. Het lijkt erop dat dit komt doordat bedrijven die hiermee te maken krijgen artikel 47 lid 1 soms verkeerd interpreteren. Daarom heeft evofenedex ter verduidelijking een aantal vragen gesteld aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), zoals wanneer precies een incident wel of niet gemeld moet worden.

De ILT stelt dat elk incident waarbij gevaarlijke stoffen worden vervoerd, moet worden gemeld. “De term vervoer is breed: het gaat om alle vervoershandelingen. Dit zijn onder andere het laden en lossen, verpakken, ontvangen en de opslag van gevaarlijke stoffen tijdens het vervoer.” Elmar Otten, beleidsadviseur bij evofenedex, voegt hieraan toe: “Het gaat dus ook om kleine incidenten die meteen onder controle zijn gebracht. Denk dus niet dat een melding dan niet nodig is.” Melden kan 24 uur per dag.

Bron: Evofenedex