skip to Main Content

Veilige opslag van gevaarlijke stoffen met PGS 15

Maakt uw bedrijf gebruik van gevaarlijke stoffen tijdens het productieproces of nevenprocessen? Dan dient de opslag ervan te voldoen aan de richtlijnen van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, kortweg PGS 15. De indeling van de gevaarlijke stoffen is gebaseerd op de vervoerswetgeving ADR (Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route), welke 13 gevarenklassen telt. Behalve op gevarenklassen zijn de richtlijnen PGS 15 ook van toepassing op een aantal met naam genoemde categorieën, zoals gasflessen, spuitbussen, gaspatronen en CMR-stoffen (carcinogeen, mutageen en reprotoxisch). VTA Nederland adviseert en begeleidt bij de invoering van PGS 15.

Om welke voorzieningen vraagt PGS 15?

Afhankelijk van de gevaareigenschappen van een stof en de hoeveelheden die u opslaat, zijn er voorschriften voor onder andere de kwaliteit van vloeren, brandpreventie, ventilatie, productopvang, veiligheidssignalering en noodprocedures. Ook is van belang of de opslag zich binnen- of buitenpandig bevindt.

Voor opslagvoorzieningen groter dan 10.000 kg zijn vaak excessieve voorzieningen noodzakelijk met betrekking tot brandbestrijding, de opvang van bluswater en andere bijkomende organisatorische maatregelen.

VTA Nederland levert betaalbare oplossingen voor PGS 15

Sinds de invoering van PGS 15 in 2005 heeft VTA Nederland veel ervaring opgedaan met deze voorschriften. Zowel door onze nauwe contacten met (bedrijfs)brandweer en andere hulpdiensten, als door praktijkervaring bij het uitvoeren van opdrachten bij verschillende klanten, kunnen wij u op dit gebied goed wegwijs maken met het volgende stappenplan. We

  • brengen in kaart welke (gevaarlijke) stoffen er in uw bedrijf aanwezig zijn en/of gebruikt worden;
  • analyseren en categoriseren alle stoffen, onder andere volgens ADR-normen;
  • bepalen nauwkeurig welke stoffen aan PGS 15 onderhevig zijn;
  • analyseren de resultaten en doen u een concreet voorstel voor een juiste opslag van gevaarlijke stoffen (binnen- of buitenpandig).

Omdat u gebaat bent bij een efficiënte bedrijfsvoering, ligt de nadruk van ons advies altijd op de meest praktische en betaalbare oplossing, met oog voor arbeidsveiligheid, explosieveiligheid, brandveiligheid en milieuveiligheid.