skip to Main Content

Algemeen
In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

VTA Nederland B.V. : De besloten vennootschap  B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder  nummer 09153322, vertegenwoordigd door Directie of een door hem gemachtigd en bevoegd medewerker.

Opdrachtgever  : De natuurlijke persoon of de rechtspersoon, die aan VTA Nederland B.V. opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of leveren van diensten, of dit voornemens is.

Diensten : Alle werkzaamheden waartoe in de overeenkomst opdracht is gegeven door de opdrachtgever, alsmede dienovereenkomstig door VTA Nederland B.V. geleverde rapportages, gegevensdragers en andere stukken inclusief onderliggende methoden, systematiek en data. Een en ander in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden zoals vermeld in de overeenkomst.

Gebied van toepassing:
1.1.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met VTA Nederland B.V.

1.2.
Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regelingen, afwijkende bedingen op de overeenkomst of deze algemene voorwaarden waarbij VTA Nederland B.V.  verplichtingen aangaat of instemt met een lagere verkoopprijs, gelden niet als tussen partijen overeengekomen, zolang zij niet door VTA Nederland B.V.  schriftelijk zijn bevestigd. VTA Nederland B.V.  behoudt zich te allen tijde het recht voor van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen geen gebruik te maken.

1.3.
Onderstaande voorwaarden blijven uitsluitend gelden ook indien het briefpapier, de facturen en/of de overige bescheiden afkomstig van de opdrachtgever verwijzen naar of vermelden dat zijn/haar of andere algemene voorwaarden van toepassing zouden zijn. Tenzij dit schriftelijk wordt overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van algemene voorwaarden of de bedingen van de opdrachtgever uitdrukkelijk uitgesloten. Indien er een tegenstrijdigheid ontstaat tussen de onderstaande voorwaarden en de bepalingen in de overeenkomst, prevaleren de bepalingen in de overeenkomst.

Aanbiedingen en overeenkomst:
2.1.
Alle aanbiedingen en offertes (telefonisch, per e-mail en/of schriftelijk) zijn steeds geheel vrijblijvend. Alle aanbiedingen gelden voor de termijn zoals in de aanbieding is vermeld. Indien er geen termijn is vermeld, geldt de aanbieding twintig dagen. Een aanbieding kan door VTA Nederland B.V.  worden verlengd door een schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever, waarin ook de duur van de verlenging staat vermeld.

Er is eerst dan sprake van een overeenkomst c.q. een opdracht geldt eerst dan als aangenomen – ook wanneer gebruik is gemaakt van een vertegenwoordiger of wederverkoper – wanneer zulks telefonisch, per e-mail en/of schriftelijk door VTA Nederland B.V.  is bevestigd of indien na de totstandkoming van de overeenkomst c.q. na ontvangst van de bestelling/ opdracht uitvoering daarvan heeft plaatsgevonden door VTA Nederland B.V.

Prijzen:
3.1.
Bij alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten luiden de prijzen in euro’s [EUR] exclusief btw, exclusief reistijd en kilometerdeclaratie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.2.
Indien (nog) geen prijs is overeengekomen worden de op het moment van levering door VTA Nederland B.V. gehanteerde prijzen en tarieven aan de opdrachtgever berekend.

3.3.
Alle diensten geschieden tegen de overeengekomen prijzen, met dien verstande dat, indien na het sluiten van een overeenkomst materialen, lonen, in te schakelen (diensten door) derden, valutakoersen, en/of andere factoren, die de prijs van de aangeboden diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, VTA Nederland B.V.  gerechtigd is haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Een dergelijke prijsaanpassing geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te (doen) ontbinden, tenzij de prijsaanpassing een verhoging van meer dan 25% betreft.

3.4.
Alle prijzen zullen jaarlijks per 1 januari worden geïndexeerd/aangepast met het prijsindexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek voor gezinsconsumptie reeks voor werknemers op basis van 2005, exclusief loonbelasting en premies voor sociale verzekeringen. Wanneer de publicatie van dit jaarindexcijfer gestaakt wordt, zal er voor dit kader in de plaats treden een daarmee zoveel mogelijk overeenkomend prijsindexcijfer dat door partijen in onderling overleg en bij gebreke daarvan door middel van bindend advies door het Centraal Bureau voor de Statistiek of haar rechtsopvolger zal worden vastgesteld.

Levering en risico:
4.1.
De opgegeven levertijden gelden slechts bij wijze van inlichting en bij benadering. Indien VTA Nederland B.V. afhankelijk is van nadere door de opdrachtgever te verstrekken gegevens begint de levertijd te lopen, nadat VTA Nederland B.V. die gegevens volledig en naar tevredenheid heeft ontvangen.

Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden, betaling te weigeren of anderszins niet aan zijn/haar verplichtingen te voldoen. Evenmin verplicht overschrijding van de levertijd VTA Nederland B.V.  tot vergoeding van schade hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook.

4.2.
VTA Nederland B.V. is gerechtigd een dienst in zijn geheel, dan wel achtereenvolgens in gedeelten te leveren. In dat laatste geval is VTA Nederland B.V. gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk aan de opdrachtgever te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang een dienst door de opdrachtgever niet wordt betaald, is VTA Nederland B.V. niet tot levering van de volgende diensten verplicht, maar is VTA Nederland B.V.  te harer keuze gerechtigd de overeenkomst voor zover deze nog niet is uitgevoerd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige ingebrekestelling van de opdrachtgever op te schorten of te ontbinden, onverlet haar overige rechten, waaronder haar recht op schadevergoeding.

4.3
Bij het aangaan van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met het onderstaande:
Diensten die voortkomen uit studies, onderzoeken en data of interpretaties daarvan worden met de uiterste zorg samengesteld en in dat kader wordt de nodige aandacht besteed aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie. Desondanks kunnen zich onvolledigheden of onjuistheden voordoen. VTA Nederland B.V.  wijst dan ook iedere vorm van aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of interpretatie van deze diensten van de hand.

Uitvoering opdracht
5.1
VTA Nederland B.V. bepaalt de wijze, waarop de diensten worden uitgevoerd, tenzij de opdrachtgever specifieke wensen heeft.

5.2
VTA Nederland B.V. heeft het recht bepaalde diensten, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, te laten verrichten door derden.

5.3
Indien tijdens de diensten werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van de opdrachtgever, welke niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van VTA Nederland B.V.  het vermoeden ontleend, dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van de opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg van de opdrachtgever en VTA Nederland B.V.

Eigendomsvoorbehoud:
6.1.
Alle geleverde en nog te leveren diensten blijven uitsluitend eigendom van VTA Nederland B.V. totdat alle vorderingen die VTA Nederland B.V.  op de opdrachtgever heeft of zal krijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3.92 lid 2 BW aan rente en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig zijn betaald.

6.2.
Bij het aangaan van een overeenkomst met VTA Nederland B.V.  aanvaardt de opdrachtgever dat op alle door VTA Nederland B.V. aan de opdrachtgever geleverde diensten (schriftelijk en/of digitaal) intellectueel eigendom van VTA Nederland B.V.  rust. De opdrachtgever kan binnen haar organisatie vrijelijk over de geleverde diensten beschikken, maar zal deze niet aan derden verstrekken of ter inzage geven, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming van VTA Nederland B.V. bestaat.

6.3
Bij het aangaan van een overeenkomst met VTA Nederland B.V. aanvaardt de opdrachtgever dat zij kennis over en bezit van technieken, methoden, data, datasystemen en gegevensdragers, gebruikt of verstrekt door VTA Nederland B.V. alleen binnen de eigen organisatie zal toewenden en niet aan derden zal verstrekken of ter inzage zal geven, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming van VTA Nederland B.V. bestaat.

6.4.
De voornoemde bepalingen laten de overige aan VTA Nederland B.V. toekomende rechten onverlet.

Reclames:
7.1.
Reclames aangaande de geleverde diensten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. Reclames worden door VTA Nederland B.V.  slechts geaccepteerd mits deze binnen een redelijke termijn van ten hoogste 30 dagen na aflevering van de diensten telefonisch, per e-mail of schriftelijk worden ingediend. Na het verstrijken van de vorenbedoelde termijn geldt het afgeleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de opdrachtgever aanvaard. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval één jaar na tijdige reclamemelding aanhangig te zijn gemaakt. Het bewijs van tijdige reclame rust op de opdrachtgever. De opdrachtgever zal de juistheid van zijn/haar reclame slechts aan de hand van de geleverde diensten kunnen bewijzen, terwijl voorts op de opdrachtgever de bewijslast rust dat deze diensten dezelfde zijn als die welke door VTA Nederland B.V. zijn geleverd.

Reclames aangaande door VTA Nederland B.V. ingediende facturen en/of declaraties schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet verder op dan het aantal dagen dat VTA Nederland B.V. na ontvangst van de reclame nodig heeft hierop telefonisch, via e-mail en/of schriftelijk te reageren. Reclames worden door VTA Nederland B.V. slechts geaccepteerd mits deze binnen een redelijke termijn van ten hoogste 30 dagen na factuurdatum telefonisch, per e-mail of schriftelijk worden ingediend. Na het verstrijken van de vorenbedoelde termijn geldt de factuur en/of declaratie als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de opdrachtgever aanvaard. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval één jaar na tijdige reclamemelding aanhangig te zijn gemaakt. Het bewijs van tijdige reclame rust op de opdrachtgever. De opdrachtgever zal de juistheid van zijn/haar reclame slechts aan de hand van de ingediende factuur en/of declaratie kunnen bewijzen, terwijl voorts op de opdrachtgever de bewijslast rust dat deze dezelfde zijn als die welke door VTA Nederland B.V. zijn ingediend.

Aansprakelijkheid:
8.1.
VTA Nederland B.V. is nimmer (dus ook niet in geval van bijvoorbeeld overmacht, tekortkoming in de nakoming van enige verplichting, onrechtmatige daad, onjuist advies) gehouden tot enige schadevergoeding en/of boete hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook. Voor zover in rechte komt vast te staan dat de voornoemde volledige uitsluiting van de aansprakelijkheid niet in stand kan blijven geldt dat de hoogte van het door VTA Nederland B.V.  te betalen bedrag terzake van schadevergoeding en boete nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het bedrag waarvoor de door VTA Nederland B.V. afgesloten aansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk aanspraak geeft op een uitkering. Daarenboven zal de hoogte van het door VTA Nederland B.V. te betalen bedrag terzake van schadevergoeding en boete nooit hoger (kunnen) zijn dan het bedrag dat vermeld staat in de factuur terzake van het/de betreffende diensten. In alle gevallen blijft echter gelden dat VTA Nederland B.V. nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade en/of gevolgschade, waaronder begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de opdrachtgever.

Overmacht:
9.1.
In geval van overmacht is VTA Nederland B.V.  naar eigen keus gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht opleverende omstandigheden, hetzij de overeenkomst, voor zover deze door de overmacht opleverende omstandigheden getroffen wordt, in zijn geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op enige schadevergoeding en zonder dat de opdrachtgever ontslagen wordt van de plicht facturaties en/of declaraties inzake reeds geleverde diensten binnen de gestelde termijn te voldoen.

9.2.
Als overmacht opleverende omstandigheden worden ten deze beschouwd: elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd tengevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst door VTA Nederland B.V. in redelijkheid niet van haar mag of kan worden verlangd.

Betaling:
10.1.
De geldbedragen die de opdrachtgever op grond van enige rechtsverhouding (bijvoorbeeld overeenkomst) aan VTA Nederland B.V. moet betalen zijn geheel en dadelijk opeisbaar bij de totstandkoming van de rechtsverhouding, tenzij anders is overeengekomen. Indien en voor zover de geldbedragen niet opeisbaar zijn overeenkomstig het voorgaande, dan zijn de geldbedragen geheel en dadelijk opeisbaar bij gehele of gedeeltelijke aflevering van de overeengekomen diensten. Voor zover de geldbedragen die de opdrachtgever aan VTA Nederland B.V. verschuldigd is nog niet opeisbaar mocht zijn overeenkomstig het voorgaande, dan dient in ieder geval betaling van de facturen van VTA Nederland B.V. plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Reclames tegen facturen moeten volgens de genoemde voorwaarden in 7.1 van deze algemene voorwaarden bij VTA Nederland B.V. zijn binnengekomen. Na het verstrijken van de termijn geldt de factuur als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de opdrachtgever aanvaard.

10.2.
In geval van niet, niet tijdig en/of niet volledige nakoming volgens de hierboven genoemde leden is de opdrachtgever zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist in gebreke en in verzuim. In geval van verzuim evenals in geval van aanvraag van surséance van betaling of van het faillissement of van liquidatie van de zaak van de opdrachtgever is de opdrachtgever aan VTA Nederland B.V.  over de aan VTA Nederland B.V. verschuldigde bedragen de wettelijke rente verschuldigd. VTA Nederland B.V. is alsdan tevens gerechtigd alle met de opdrachtgever lopende overeenkomsten zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De opdrachtgever is verplicht tot vergoeding aan VTA Nederland B.V. van alle daaruit voor VTA Nederland B.V. ontstane kosten en schade. Bovendien vervalt ieder verleend krediet en zijn alle op grond van de overige rechtsverhoudingen (bijvoorbeeld overeenkomst) verschuldigde bedragen ineens opeisbaar.

10.3.
Bij verzuim, evenals bij de overige in dit artikel genoemde omstandigheden, zullen de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten terzake van vaststelling van schade en aansprakelijkheid en ter verkrijging van voldoening, zomede ter voorkoming van beperking van schade als gevolg van gebeurtenissen waarop de aansprakelijkheid berust, de rente over de hoofdsom en de overige kosten – naast de hoofdsom – dadelijk opeisbaar worden. Buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 500,–, vermeerderd met gemaakte verschotten en verschuldigde belastingen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter:
11.1.
Alle geschillen worden beslecht langs de minnelijke weg of, in geval zulks niet mogelijk blijkt door de absoluut bevoegde rechter in een nader te bepalen arrondissement. VTA Nederland B.V. is evenwel gerechtigd om eventuele geschillen ook voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

11.2.
Op overeenkomsten, algemene voorwaarden en iedere nadere overeenkomst, alsmede op geschillen voortvloeiend hieruit is Nederlands recht van toepassing. Het verdrag van Wenen inzake de internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 Trb 1981, 184 is nimmer van toepassing.

Home

Voorwaarden

Copyright ©2016 VTA Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden.